วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนจดหมายกิจธุระ และการเขียนแนะนำสถานที่สำคัญในจังหวัดราชบุรี

แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวข้อเรื่อง การการเขียนจดหมายกิจธุระ และการเขียนแนะนำสถานที่สำคัญในจังหวัดราชบุรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เวลา ๓ ชั่วโมง
ผู้สอน นางสาวขนิษฐา นาคีสินธุ์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

สาระสำคัญ
จดหมายกิจธุระ เป็นการเขียนจดหมายติดต่อกับบุคคลอื่น เช่น จดหมายลาป่วยลากิจ ขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือจากองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ จดหมายกิจธุระแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ จดหมายส่วนตัว เป็นการสื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้รับ และจดหมายกิจธุระ เป็นจดหมายขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือ
การเขียนแนะนำสถานที่ต่างๆ เช่นการเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น


จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนบอกหลักการเขียนจดหมายกิจธุระได้ถูกต้อง
๒. นักเรียนเขียนจดหมายกิจธุระได้ถูกต้อง
๓. นักเรียนเขียนแนะนำสถานที่ต่างๆในจังหวัดราชบุรี


สาระการเรียนรู้
๑. ความหมายของจดหมายกิจธุระ
๒. ประเภทของจดหมาย
๓. มารยาทในการเขียนจดหมาย
๔. การเขียนแนะนำสถานที่ต่างๆในจังหวัดราชบุรี


กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑ : หลักการเขียนจดหมายกิจธุระ

ขั้นนำ ครูกล่าวคำทักทายนักเรียน นักเรียนทำความเคารพ ครูสอบถามนักเรียนว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าจดหมายมีกี่ประเภท
ขั้นสอน ครูบอกคำอธิบายความหมายของจดหมายกิจธุระ หลักการเขียนจดหมายกิจธุระ ประเภทของจดหมาย และมารยาทในการเขียนจดหมายให้นักเรียนฟัง
ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของจดหมายกิจธุระ หลักการเขียนจดหมายกิจธุระ ประเภทของจดหมาย และมารยาทในการเขียนจดหมาย และครูบอกนักเรียนว่าชั่วโมงหน้าจะให้นักเรียนเขียนจดหมายกิจธุระ


ชั่วโมงที่ ๒ : การเขียนจดหมายกิจธุระ
ขั้นนำ ครูสอบถามนักเรียนว่านักเรียนจำหลักการเขียนจดหมายกิจธุระได้หรือไม่ ให้บอกพร้อมๆกัน
ขั้นสอน ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างจดหมายกิจธุระ และให้นักเรียนเขียนจดหมายกิจธุระเพื่อลากิจไปทำธุระที่ต่างจังหวัด โดยให้นักเรียนระบุจังหวัดที่นักเรียนจะไป ทำเป็นรายบุคคล
ขั้นสรุป ครูสอบถามนักเรียนว่านัดเรียนคนใดยังทำงานไม่เสร็จ ให้นำงานมาส่งในชั่วโมงหน้า


ชั่วโมงที่ ๓ การเขียนแนะนำสถานที่ต่างๆในจังหวัดราชบุรี
ขั้นนำ ครูสอบถามนักเรียนเคยไปสถานที่ใดในจังหวัดราชบุรีบ้าง
ขั้นสอน ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๕-๖ คน เพื่อเขียนแนะนำสถานที่ต่างๆในจังหวัดราชบุรี
ครูแจกกระดาษฟุลสแก๊ปให้กลุ่มละ ๒ แผ่น และให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดในการเขียนแนะนำสถานที่ต่างๆในจังหวัดราชบุรี จากนั้นให้ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนองานหน้าห้อง
ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสถานที่ต่างๆในจังหวัดราชบุรี


สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๒. กระดาษฟุลสแก๊ป
๓. ตัวอย่างจดหมายกิจธุระ


การวัดและประเมินผล
๑. วัดผลการเขียนจดหมายกิจธุระ
๒. สังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมในการเรียน
๓. วัดผลการเขียนแนะนำสถานที่ต่างๆในจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น