วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาท ๒๑๑๐๒ภาษาไทย ๒กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้เรื่องศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง หัวข้อเรื่อง คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เวลา ๔ชั่วโมง
ผู้สอน นางสาวขนิษฐา นาคีสินธุ์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

สาระสำคัญ
คำมี ๗ ชนิด ได้แก่ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน ในหน่วยการเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียน๔ ชนิด คือ คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน


จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนบอกความหมายของคำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทานได้ถูกต้อง
๒. นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทานได้


สาระการเรียนรู้
๑. ความหมายของคำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน
๒. ชนิดของคำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน
๓. ตัวอย่างประโยคคำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน


กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑ คำวิเศษณ์
ขั้นนำ: ครูกล่าวคำทักทายนักเรียน และบอกนักเรียนว่าวันนี้จะเรียนเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ
ขั้นสอน: ครูอธิบายชนิดและหน้าที่ของคำว่ามี ๗ ชนิดและนักเรียนจะได้เรียน ๔ ชนิด คือ คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน แต่ในชั่วโมงนี้จะเรียนเรื่องคำวิเศษณ์ก่อน
ครูอธิบายความหมายของคำวิเศษณ์ และชนิดของคำนามว่ามี ๑๐ ชนิด และบอกลักษณะเฉพาะของคำวิเศษณ์แต่ละชนิดพร้อมยกตัวอย่าง และให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยค
ครูให้นักเรียนทำแผนผังมโนทัศน์เรื่องชนิดของคำ วาดภาพระบายสีให้สวยงาม ให้๑๐ คะแนน
ขั้นสรุป: ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย และชนิดของคำวิเศษณ์ รวมทั้งสอบถามนักเรียนว่าใครยังทำงานไม่เสร็จให้ทำเป็นการบ้านและนำมาส่งวันพรุ่งนี้

ชั่วโมงที่ ๒ คำบุพบท
ขั้นนำ: ครูสอบถามนักเรียนถึงเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว และทบทวนเนื้อหา
ขั้นสอน : ครูอธิบายความหมายของคำบุพบท และชนิดของบุพบทว่ามี ๒ ชนิด และบอกลักษณะเฉพาะของ
คำบุพบทแต่ละชนิดพร้อมยกตัวอย่าง และให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยค
ครูให้นักเรียนแต่งประโยคคำบุพบทชนิดละ ๓ ประโยค ลงในสมุดส่งภายในชั่วโมง
ขั้นสรุป: ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย และชนิดของคำบุพบท รวมทั้งสอบถามนักเรียนว่าใครยังทำงานไม่เสร็จให้ทำเป็นการบ้านและนำมาส่งวันพรุ่งนี้


ชั่วโมงที่ ๓ คำสันธาน
ขั้นนำ: ครูบอกหัวข้อที่จะเรียนในชั่วโมงนี้
ขั้นสอน: ครูอธิบายความหมายของคำสันธาน และชนิดของคำ สันธานพร้อมยกตัวอย่างคำ และตัวอย่างประโยค และให้นักเรียนยกตัวอย่างคนละ ๑ ประโยคที่เป็นคำสันธานของแต่ละชนิด
ครูให้นักเรียนแต่งประโยคคำสันธานชนิดละ ๓ ประโยค ลงในสมุดส่งภายในชั่วโมง
ขั้นสรุป: ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย และชนิดของคำสันธาน รวมทั้งสอบถามนักเรียนว่าใครยังทำงานไม่เสร็จให้ทำเป็นการบ้านและนำมาส่งวันพรุ่งนี้


ชั่วโมงที่ ๔ คำอุทาน
ขั้นนำ: ครูบอกหัวข้อที่จะเรียนในชั่วโมงนี้
ขั้นสอน: ครูอธิบายความหมายของคำอุทาน และชนิดของคำอุทาน พร้อมยกตัวอย่างคำ และตัวอย่างประโยค และให้นักเรียนยกตัวอย่างคนละ ๑ ประโยค
ครูให้นักเรียนแต่งประโยคคำอุทานชนิดละ ๓ ประโยค ลงในสมุดส่งภายในชั่วโมง
ขั้นสรุป: ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย และชนิดของคำอุทาน รวมทั้งสอบถามนักเรียนว่าใครยังทำงานไม่เสร็จให้ทำเป็นการบ้านและนำมาส่งวันพรุ่งนี้สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนภาษาไทย
๒. แบบฝึกหัดคำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน และคำอุทาน


การวัดและประเมินผล
๑. วัดผลการทำแบบฝึกหัด และการทำแผนผังมโนทัศน์
๒. วัดผลการตอบคำถาม และการแสดงความคิดเห็น
๓. สังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมในการเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น